Πλημμύρες στην Κρήτη (15 Οκτωβρίου 2022)

Μέτρα στήριξης και αποκατάστασης

Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κρήτης στις 15 Οκτωβρίου είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια δύο ανθρώπων και την πρόκληση εκτεταμένων καταστροφών στους Δήμους Μαλεβιζίου και Σητείας. Τα μέτρα που δρομολογούνται, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης είναι τα εξής:

1. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Στα πληττόμενα από την πλημμύρα νοικοκυριά καταβάλλονται, σε συνεργασία με τους δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την καταβολή των εξής αποζημιώσεων: (α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, (β) επιπλέον ενίσχυση 600 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες που υπέστησαν ζημιά, (γ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ στις πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (δ) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας και (ε) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή. Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη χρηματοδότηση του Δήμου Σητείας με 388.938 ευρώ, του Δήμου Μαλεβιζίου με 173.070 ευρώ και του Δήμου Ηρακλείου με 56.100 ευρώ.

2. Πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης των πληττόμενων επιχειρήσεων

Ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr και χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, προς πληγείσες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 του ν. 4797/2021. Το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για μικρό εύρος ζημιάς, 3.000 ευρώ για μεσαίο εύρος ζημιάς και 6.000 ευρώ για μεγάλο εύρος ζημιάς στα στοιχεία ενεργητικού τους. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr εντάσσονται οι περιοχές (α) της Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας και (β) της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και στις οποίες σημειώνεται το μεγαλύτερο μέγεθος καταστροφών. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής αφορά μόνο σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και όχι σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής γίνεται κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων των αιτούντων πρώτης αρωγής με τις αιτήσεις πληγέντων που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων υποβολής αιτήσεων στο arogi.gov.gr και των σχετικών διασταυρώσεων, χορηγήθηκε πρώτη αρωγή 927.000 ευρώ προς 194 επιχειρήσεις.

3. Προκαταβολή έναντι επιχορήγησης των πληττόμενων επιχειρήσεων

Χορηγείται προκαταβολή έναντι της συνολικής επιχορήγησης προς πληγείσες επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων- και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς από το Υπουργείο Οικονομικών, σε ποσοστό 25% της εκτιμηθείσας ζημιάς σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες που θέλουν η εν λόγω προκαταβολή να καταβάλλεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη φυσική καταστροφή και σε συνέχεια της προεργασίας που πραγματοποιείται από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ήδη εκδόθηκαν οι δύο πρώτες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για τη χορήγηση προκαταβολής, συνολικού προϋπολογισμού 131.982 ευρώ.

4. Κρατική αρωγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

Χορηγείται επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών προς τις πληγείσες επιχειρήσεις έναντι της εκτιμηθείσας ζημιάς από τη φυσική καταστροφή, όπως αυτή προκύπτει από τις αυτοψίες και τις εκτιμήσεις των επιτροπών κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, με τα τελικά ποσοστά να προσδιορίζονται την επόμενη περίοδο από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και αφού ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα.

5. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής

Με κοινή υπουργική απόφαση των εμπλεκόμενων Υπουργείων οριοθετήθηκαν -μετά την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης- οι πληγείσες περιοχές από τη φυσική καταστροφή και χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων μέσω της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής και επιδότησης επιτοκίου ανέρχεται σε 2.426.814,2 ευρώ.

6. Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης φορολογικών υποχρεώσεων

Χορηγείται, από το Υπουργείο Οικονομικών, παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση για διάστημα έξι μηνών. Η παράταση αφορά στοχευμένα τις επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και μετά την ένταξή τους στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις (ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες). Σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα, η παράταση αφορά αυτά που πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους με σχετική βεβαίωση του οικείου Δήμου, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα αποζημίωσης οικοσκευής με πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Χορηγείται, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων για έξι μήνες, με αντίστοιχη διαδικασία ρύθμισης αυτών, στοχευμένα για τις πληττόμενες από τη φυσική καταστροφή επιχειρήσεις, οι οποίες πιστοποιήθηκαν ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας, σε συνέχεια της ένταξής τους στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις (ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες).

8. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Χορηγείται, από το Υπουργείο Οικονομικών, αναστολή της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για έξι μήνες, στοχευμένα, για επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από τη φυσική καταστροφή. Αφορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας και σε συνέχεια της ένταξής τους στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις (ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους με σχετική βεβαίωση του οικείου Δήμου, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα στήριξης της οικοσκευής με πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Διαμορφώθηκε, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικό σχήμα στήριξης της απασχόλησης για τις πληττόμενες από τη φυσική καταστροφή επιχειρήσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Σητείας και Γαζίου, με την παροχή δυνατότητας αναστολής στις συμβάσεις εργασίας και με αντίστοιχο επίδομα προς τους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Αφορά τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις (ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες).

10. Αναστολή δηλωτικών υποχρεώσεων

Χορηγήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παράταση δύο εβδομάδων πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2022 ως προς την προθεσμία υποβολής δηλωτικών υποχρεώσεων για τον Δήμο Σητείας.

11. Αποζημίωση για τη συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής

Ενεργοποιείται, από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών, η πρόβλεψη για τη χορήγηση αποζημίωσης στα στελέχη που συμμετέχουν στις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, με στόχο -μέσα από την εν λόγω κινητροδότηση- να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων (και από άλλες περιοχές) και να μεγιστοποιηθεί η ταχύτητα υλοποίησης του έργου. 

12. Έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προχώρησε στην έκτακτη χρηματοδότηση 1.050.000 ευρώ προς τους Δήμους Μαλεβιζίου και Σητείας (650.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα), για την αποκατάσταση των ζημιών που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου 2022, ενώ ακολούθησε νέα χρηματοδότηση προς τον Δήμο Μαλεβιζίου τον Φεβρουάριο του 2023, ύψους 250.000 ευρώ. Επίσης, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε άμεσα τη χρηματοδότηση 774.400 ευρώ προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Σητείας και Μαλεβιζίου για την αποκατάσταση ζημιών. Η χρηματοδοτική στήριξη, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Εσωτερικών, προς τους πληγέντες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών και για τη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών θα συνεχιστεί, καθώς προχωρά και η ωρίμανση του σχεδιασμού από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Τελευταίες ειδήσεις

 

Εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο

Στεγαστική Συνδρομή

 • Οριοθέτηση, χορήγηση και διαδικασία στεγαστικής συνδρομής: 
  Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/358192/Α325/14.11.2022, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές α) των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, β) του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και γ) του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 5942)

 

Αποζημίωση επιχειρήσεων

 • KYA 172631/2022, «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 154987 ΕΞ 2022/24.10.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας 'Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν την 15η Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης' (Β’ 5499)» (Β΄ 6011/25.11.2022)
 • KYA 154987/2022, «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν την 15η Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (B' 5499/24.10.2022)
 • ΥΑ 189881/2022, «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (B' 6741/27.12.2022)
 • ΥΑ 11693/2023, «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (B' 340/25.01.2023)

 

Αποζημίωση οικοσκευής

 • 81739/05.12.2022 «Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 896.024,72€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές» (ΑΔΑ: 6Ζ7Τ46ΜΤΛ6-7ΗΤ)
 • 88371/22.12.2022 «Επιχορήγηση Δήμου Σητείας με συνολικό ποσό 388.938,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές» (ΑΔΑ: 972Υ46ΜΤΛ6-ΓΥΡ)
 • 88375/22.12.2022 «Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 77.370,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές» (ΑΔΑ: 6ΤΜΡ46ΜΤΛ6-ΗΥ5)
 • 14962/23.02.2023 «Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 61.476,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές» (ΑΔΑ: ΩΝΣΥ46ΜΤΛ6-7ΧΣ)

 

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων 

 • ΥΑ Α.1163/16.11.2022, «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15/10/2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου» (B' 5871/17.10.2022)
 • ΥΑ Α.1169/28.11.2022, «Tοποποίηση της Α.1163/2022 (Β΄5871) "Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15/10/2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου"» (B' 6089/29.11.2022)
 • ΥΑ Α.1180/19.12.2022 «Τροποποίηση ως προς τους δικαιούχους της υπό στοιχεία Α.1163/2022 απόφασης "Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15/10/2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου" (Β΄5871)» (B' 6692/27.12.2022)

 

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης​​​​​​

 • ΥΑ 174959/2022, «Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές α) των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, β) του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και γ) του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (B' 6145/05.12.2022)

 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

 • Άρ. 48, ν. 4997/2022, «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022» (Α' 219/25.11.2022) 

 

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

 • Εγκύκλιος 63780/Σ.175/07.02.2023 (ΑΔΑ: 6Γ9046ΜΑΠΣ-1ΜΦ) «Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρα της 15ης Οκτωβρίου 2022), σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης»