ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δείτε τις παρακάτω θεματικές ενότητες
και αναζητήστε την απάντηση που αντιστοιχεί στο ερώτημά σας.

Συχνές Ερωτήσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
27/07/2022 - 02:12
Πώς συμπληρώνω την αίτησή μου στην ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr, σε περίπτωση που είμαι δικαιούχος;

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες εδώ

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων από φυσικές καταστροφές
 1. Μου έχει χορηγηθεί πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr, σε τι ενέργειες υποχρεούμαι να προβώ στη συνέχεια;

Εφόσον έχει χορηγηθεί πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του πληγέντος κτιρίου (κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα) υποχρεούται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών να υποβάλλει, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου του, προκειμένου να κριθεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής ώστε να γίνει συμψηφισμός της Στεγαστικής Συνδρομής με την πρώτη αρωγή έναντι Στεγαστικής Συνδρομής που έλαβε ως προκαταβολή.

 

 1. Είναι υποχρεωτική η υποβολή αίτησης για χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής προκειμένου να κριθώ δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση του κτηρίου μου;

Όχι δεν είναι υποχρεωτική η αίτηση για χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.).

Η πρώτη αρωγή αποτελεί προκαταβολή έναντι της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής που θα εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Yποδομών και Mεταφορών, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη (κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα) του πληγέντος κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το κάθε συμβάν. Επομένως:

• Στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής δεν επηρεάζεται το τελικό ποσό της κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής που θα εγκριθεί για την επισκευή ή ανακατασκευή του πληγέντος κτιρίου. Ο δικαιούχος Σ.Σ., με την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα λάβει εξ’ ολοκλήρου τη Σ.Σ. που δικαιούται για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου.

• Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, η κρατική αρωγή της στεγαστικής συνδρομής που θα εγκριθεί για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου υποδομών και μεταφορών θα συμψηφιστεί με την πρώτη αρωγή που έχει ήδη χορηγηθεί ως προκαταβολή.

 

 1. Μου έχει χορηγηθεί πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής (μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr). Τι θα συμβεί αν στη συνέχεια δεν υποβάλλω αίτηση για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών;

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής ή υποβληθεί αίτηση και για οποιοδήποτε αιτία δεν είναι δυνατή η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, τότε επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί χορήγησης πρώτης αρωγής.

 

 1. Τι είναι η Στεγαστική Συνδρομή που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών;

 Η Στεγαστική Συνδρομή είναι αποζημίωση που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό την αποκατάσταση των κτηρίων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται από Δωρεάν Κρατική Αρωγή που χορηγείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς και από 15ετές άτοκο δάνειο που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες), με την αναλογία που προβλέπεται ειδικότερα στην κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής που εκδίδεται μετά τη φυσική καταστροφή στην οποία καθορίζονται και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης της Στεγαστικής Συνδρομής καθορίζονται στη σχετική με τη φυσική καταστροφή υπουργική απόφαση.

 

 1. Ποιοι δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή;

Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής δικαιούνται οι ιδιοκτήτες (κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα όπως προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας) κτιρίων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, και βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις και υποβληθούν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές με τη φυσική καταστροφή αποφάσεις.

 

 1. Για ποιον λόγο χορηγείται στεγαστική συνδρομή;

Η Στεγαστική Συνδρομή χορηγείται για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων ήτοι για την επισκευή των πληγέντων κτιρίων ή την ανακατασκευή τους εφόσον έχουν κριθεί κατεδαφιστέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Σημειώνεται ότι:

α) Η Στεγαστική Συνδρομή Ανακατασκευής δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου) ή για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου.

β) Η Στεγαστική Συνδρομή που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτιρίου, δύναται να χρησιμοποιηθεί για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση.

 

 1. Σε ποιες περιπτώσεις δεν χορηγείται στεγαστική συνδρομή;

Δεν χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή ή επισκευή πληγέντων κτιρίων και δεν εκδίδεται άδεια επισκευής από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου υποδομών και μεταφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε κτίρια που κατά την ημέρα της φυσική καταστροφής ήταν εγκαταλελειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας.

β) Σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κτίρια με σημειακή θεμελίωση ή δομημένα με ασύνδετα ευτελή υλικά κ.λπ.).

γ) Σε κτίρια που βρίσκονται σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Tι πρέπει να γνωρίζω για την αναγνώριση δικαιούχων χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής (μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr) σε σχέση με την αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής (μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών);

Για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι την ημέρα της φυσικής καταστροφής είχαν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα των πληγέντων κτιρίων και η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας συνοδευόμενοι από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, ενώ για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής Συνδρομής (μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr) η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται βάσει φορολογικών στοιχείων.

Επομένως είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί ορθά οι δηλώσεις προς τις φορολογικές αρχές και ειδικότερα η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9).

 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) η αναγνώριση των δικαιούχων γίνεται βάσει των ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου που αναγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου.

 

 1. Είμαι σεισμόπληκτος λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε την 3η Μαρτίου 2021 στην Ελασσόνα Λάρισας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

είτε δεκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2094_Β_20.05.2021 (ήτοι έως 20-11-2022)

είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, αρμόδια υπηρεσία έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ..-Β.Ε.).

Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.: Ναβαρίνου 28, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 55131, τηλ. 2310424027 , e-mail: [email protected]).

Για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας, αρμόδια υπηρεσία έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.).

Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.: Κόνιαρη 43 και Λ. Κατσώνη – Αθήνα - Τ.Κ. 55131, τηλ. 2108704700, e-mail: [email protected] - Τμήμα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τηλ. 2106420359).

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 964/Β/2021, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1432/Β/2021, ΦΕΚ 2094/Β/2021, ΦΕΚ 1423/Β/2022 – Υ.Α.: ΦΕΚ 1136/Β/2021, ΦΕΚ 1741/Β/2022.

 

 1.  Είμαι σεισμόπληκτος λόγω του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε δεκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 5293_Β_01.12.2020 (ήτοι έως 01-06-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.: Κόνιαρη 43 και Λ. Κατσώνη – Αθήνα - Τ.Κ. 55131, τηλ. 2108704700, e-mail: [email protected] - Τμήμα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τηλ. 2106420359).

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 5293/Β/2021, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 1432/Β/2021, ΦΕΚ 2791/Β/2021, ΦΕΚ 1423/Β/2022 – Υ.Α.: ΦΕΚ 5458/Β/2020, ΦΕΚ 1741/Β/2022.

 

 1.  Είμαι σεισμόπληκτος λόγω του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν έχει κριθεί δικαιούχος πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε δεκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 4646_Β_07.10.2021 (ήτοι έως 07-04-2023)
 •  είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

Eφόσον ο ιδιοκτήτης έχει κριθεί δικαιούχος πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής:

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή επισκευή πληγέντος κτιρίου ορίζεται η 21.10.2022.

 

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.: Κόνιαρη 43 και Λ. Κατσώνη – Αθήνα - Τ.Κ. 55131, τηλ. 2108704700, e-mail: [email protected] - Τμήμα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τηλ. 2106420359).

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 4646/Β/2021, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 5722/Β/2021, ΦΕΚ 4740/Β/2021, ΦΕΚ 4882/Β/2021, ΦΕΚ 640/Β/2022 – Υ.Α.: ΦΕΚ 4958/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας και Δυτικής Αττικής. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3077_Β_13.07.2021 (ήτοι έως 13-07-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.: Κιούση 14- Τ.Κ. 19100-Μέγαρα, τηλ. 2296440080, e-mail: [email protected] .

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3077/Β/2021, ΦΕΚ 5773/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3264/Β/2021, ΦΕΚ 826/Β/2022.

 

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3863_Β_19.08.2021 (ήτοι έως 19-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.: 24 χλμ Λ. Μαραθώνος –(Διασταύρωση Ραφήνας), τηλ. 2294440030, e-mail: [email protected] .

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3863/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3863_Β_19.08.2021 (ήτοι έως 19-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.: 24 χλμ Λ. Μαραθώνος –(Διασταύρωση Ραφήνας), τηλ. 2294440030, e-mail: [email protected] .

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3863/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3863_Β_19.08.2021 (ήτοι έως 19-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 26226-Πάτρα, τηλ. 2610589226, 2610589113, e-mail: daefkde@ggde.gr .

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3863/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 5564_Β_30.11.2021 (ήτοι έως 30-11-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.: Κιούση 14- Τ.Κ. 19100-Μέγαρα, τηλ. 2296440080, e-mail: [email protected] .

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 5564/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 16ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 •  είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 5564_Β_30.11.2021 (ήτοι έως 30-11-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχει οριστεί ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.: Κιούση 14- Τ.Κ. 19100-Μέγαρα, τηλ. 2296440080, e-mail: [email protected]

 Για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έχει οριστεί ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.: 24 χλμ Λ. Μαραθώνος –(Διασταύρωση Ραφήνας), τηλ. 2294440030, e-mail: [email protected] .

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 5564/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 23ης Αυγούστου 2021 στον Δήμο Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 5564_Β_30.11.2021 (ήτοι έως 30-11-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.: 24 χλμ Λ. Μαραθώνος –(Διασταύρωση Ραφήνας), τηλ. 2294440030, e-mail: [email protected] .

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 5564/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3898_Β_20.08.2021 (ήτοι έως 20-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.: Κιούση 14- Τ.Κ. 19100-Μέγαρα, τηλ. 2296440080, e-mail: [email protected] .

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3898/Β/2021, Διόρθωση σφάλματος 4588/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021 στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3898_Β_20.08.2021 (ήτοι έως 20-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.: Κόνιαρη 43 και Λ. Κατσώνη – Αθήνα - Τ.Κ. 55131, τηλ. 2108704700, e-mail: [email protected] - Τμήμα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τηλ. 2106420359).

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3898/Β/2021, Διόρθωση σφάλματος 4588/Β/2021, ΦΕΚ13/Β/2022 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 5ης Αυγούστου 2021 στο Δήμο Δωρίδος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • Για τις περιοχές: Δ. Κ. Ελαίας, Ερατεινής, Καλλιθέας και Τολοφώνος της Δ.Ε. Τολοφώνος

είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3898/Β/20.08.2021 ήτοι 20-08-2022

 • Για τις περιοχές: Δ.Κ. Πανόρμου της Δ.Ε. Τολοφώνος και Δ.Κ. Αμυγδαλιάς της Δ.Ε. Λιδωρικίου
 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 13_Β_07.01.2022 ήτοι έως 07-01-2023
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.: Κόνιαρη 43 και Λ. Κατσώνη – Αθήνα - Τ.Κ. 55131, τηλ. 2108704700, e-mail: [email protected] - Τμήμα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τηλ. 2106420359).

Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3898/Β/20.08.2021 ΦΕΚ 13/Β/2022, - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 6ης Αυγούστου 2021 στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3898/Β/20.08.2021 ήτοι 20-08-2022
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.).

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.: Κόνιαρη 43 και Λ. Κατσώνη – Αθήνα - Τ.Κ. 55131, τηλ. 2108704700, e-mail: [email protected] - Τμήμα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών τηλ. 2106420359).

 Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3898/Β/20.08.2021, - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3905_Β_23.08.2021 (ήτοι έως 23-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 26226-Πάτρα, τηλ. 2610589226, 2610589113, e-mail: daefkde@ggde.gr .

 Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3905/Β/2021, Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ4588/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021

 

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3905_Β_23.08.2021 (ήτοι έως 23-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 26226-Πάτρα, τηλ. 2610589226, 2610589113, e-mail: daefkde@ggde.gr .

 Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3905/Β/2021, Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ4588/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 στις Δημοτικές Κοινότητες Γυθείου, Αγίου Βασιλείου, Αιγιών, Καρβελά, Κονακίων, Κρήνης, Λυγερέα, Μαραθέα, Μυρσίνης, Πλατάνου, Σιδηροκάστρου και Σκαμνακίου της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Καρέα της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3905_Β_23.08.2021 (ήτοι έως 23-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 26226-Πάτρα, τηλ. 2610589226, 2610589113, e-mail: daefkde@ggde.gr .

 Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3905/Β/2021, Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ4588/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου και στις Δημοτικές Κοινότητες Καστανιάς, Μελίσσης και Σελεγουδίου της Δημοτικής Κοινότητας Σμύνους του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 13_Β_07.01.2022 (ήτοι έως 07-01-2023)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 26226-Πάτρα, τηλ. 2610589226, 2610589113, e-mail: daefkde@ggde.gr .

 Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 13/Β/2022, ΦΕΚ 3905/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 στις Δημοτικές Κοινότητες Αρχαίας, Πίσας, Βασιλακίου, Ηρακλείας, Κρυονερίου, Λιναριάς, Μουριάς, Πουρναρίου και Χελιδονίου της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας και της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 13_Β_07.01.2022 (ήτοι έως 07-01-2023)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 26226-Πάτρα, τηλ. 2610589226, 2610589113, e-mail: daefkde@ggde.gr .

 Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 13/Β/2022, ΦΕΚ 3905/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

 

 1. Είμαι πυρόπληκτος λόγω της πυρκαγιάς της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 στις Δημοτικές Κοινότητες Καυκωνίας, Κοσκινά, Μάγειρα, Πελοπίου, Πεύκων, Πλατάνου και Ξηρόκαμπου της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας, στις Δημοτικές Κοινότητες Αχλαδινής, Λάλα και Νεμούτας της Δημοτικής Ενότητας Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και στις Δημοτικές Κοινότητες Βαρβασαίνης και Κολιρίου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Μέχρι πότε έχω δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής; Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία υποβολής αιτήσεων και ποια είναι η σχετική νομοθεσία;

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτιρίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο.

Η υποβολής αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για επισκευή κτιρίου υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας:

 • είτε ενός έτους από τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3905_Β_23.08.2021 (ήτοι έως 23-08-2022)
 • είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτίριο κρίθηκε επισκευάσιμο.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Αυτοψίας εκδίδεται βάση της παρ. 2.1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και δεν είναι ο δευτεροβάθμιος έλεγχος (επανέλεγχος) που διενεργήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό.

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.)

 Στοιχεία επικοινωνίας Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 26226-Πάτρα, τηλ. 2610589226, 2610589113, e-mail: daefkde@ggde.gr .

 Σχετικές Αποφάσεις: Κ.Υ.Α. : ΦΕΚ 3905/Β/2021 - Υ.Α.: ΦΕΚ 3995/Β/2021.

Υπαγωγή σε πάγιες ρυθμίσεις εισφορών/οφειλών σε περίπτωση θεομηνιών ή φυσικών καταστροφών

1. Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής στις πάγιες ρυθμίσεις εισφορών/οφειλών λόγω θεομηνιών ή φυσικών καταστροφών;

Για την υπαγωγή των επιχειρήσεων, των εργοδοτών των ασφαλισμένων (μη μισθωτών ασφαλισμένων – ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες) στις πάγιες ρυθμίσεις εισφορών/οφειλών λόγω θεομηνιών ή φυσικών καταστροφών (παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994) ακολουθείται από τον e-ΕΦΚΑ η εξής διαδικασία:

1. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζεται η πληγείσα περιοχή, εκδίδεται από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (Γενική Διεύθυνση Εισφορών και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), κοινή εγκύκλιος οδηγία e-ΕΦΚΑ, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό τόπο του φορέα (www.efka.gov.gr).

2. Με την ανωτέρω οδηγία κοινοποιούνται οι πληγείσες περιοχές, οι απαιτούμενες ενέργειες, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση εισφορών, τόσο για την ενημέρωση των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, όσο και για την ενιαία εφαρμογή αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ.

3. Αρμόδια όργανα για την εξυπηρέτηση των υπαγόμενων προσώπων (επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων) είναι η Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται -κατά περίπτωση- οι δικαιούχοι καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

4. Για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο ΚΕΑΟ από τους ενδιαφερόμενους, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές (μετά την περίοδο αναστολής) και όλες τις απαιτητές δόσεις, με τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης και επιβαρύνσεις.

 

2. Ποιοι υπάγονται στις πάγιες ρυθμίσεις εισφορών/οφειλών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής;

Στις ρυθμίσεις υπάγονται επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι (μη μισθωτοί ασφαλισμένοι – ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες) που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.

 

3. Ποιες είναι οι διευκολύνσεις που παρέχουν οι πάγιες ρυθμίσεις;

Οι πάγιες ρυθμίσεις εισφορών/οφειλών προβλέπουν:

 • Αναστολή καταβολής για έξι μήνες των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών[1], με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα της αναστολής πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων. 
 • Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών, μετά των προσθέτων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. 
 • Εξόφληση των ανωτέρω εισφορών στο ΚΕΑΟ, σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

 

4. Στις πάγιες ρυθμίσεις εντάσσονται οφειλές από αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης;

Όχι, δεν εντάσσονται.

 

5. Μπορώ να υπαχθώ στις πάγιες ρυθμίσεις και ταυτόχρονα να διατηρώ ενεργή άλλη ρύθμιση οφειλών;

Όχι, όσοι υπαχθούν στην ρύθμιση αυτή, δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

 

6. Πού υποβάλλω το αίτημα για υπαγωγή στις πάγιες ρυθμίσεις;

Για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση εισφορών/οφειλών, υποβάλλεται αίτημα στο ΚΕΑΟ.

 

7. Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για να υπαχθώ στις πάγιες ρυθμίσεις;

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ζημίας, η διεύθυνση της πληγείσας εγκατάστασης, περιγραφή της ζημίας και το ύψος αυτής.

 

8. Πώς καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης;

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημίας δια του 1/24 του συνολικού ποσού οφειλής (καθυστερούμενων και τρεχουσών), και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 δόσεων και μεγαλύτερος των 24 δόσεων.

 

9. Πότε επέρχεται απώλεια της ρύθμισης;

Η ρύθμιση χάνεται όταν:

α) δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι τρέχουσες εισφορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης

β) καθυστερήσει η καταβολή δόσης ρύθμισης πέραν των τριών μηνών.

 

10. Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;

Ναι, τόσο για το χρονικό διάστημα της αναστολής (6μηνο) όσο και κατά το διάστημα της καταβολής δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ΑΑΕ) δίμηνης ισχύος.

 

11. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα;

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα της καταβολής των δόσεων, εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης. Δεν αίρονται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν ήδη επιβληθεί.

 

 

[1] Στη πράξη δεν μπορεί να γίνει αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Για επιχειρήσεις ή εργοδότες, υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών η ΑΠΔ, και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, βεβαιώνονται και διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ για είσπραξη. Εφόσον υποβληθεί από την επιχείρηση ή εργοδότη αίτηση στο ΚΕΑΟ για υπαγωγή στις πάγιες ρυθμίσεις εισφορών/οφειλών λόγω φυσικής καταστροφής, στο προς ρύθμιση ποσό συμπεριλαμβάνεται και η οφειλή που έχει προκύψει από τη μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών (που βάσει διάταξης τελούν σε αναστολή).

Αντίστοιχα, και στην περίπτωση των μη μισθωτών δεν είναι δυνατή η αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθώς απαιτείται σχετική παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος. Συνεπώς, ο μη μισθωτός λαμβάνει κανονικά κατά το διάστημα της εξάμηνης αναστολής ειδοποιητήριο για την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών (που βάσει διάταξης τελούν σε αναστολή), και εάν αυτές δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, βεβαιώνονται και διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ. Εφόσον υποβληθεί αίτηση στο ΚΕΑΟ για υπαγωγή στις πάγιες ρυθμίσεις εισφορών/οφειλών λόγω φυσικής καταστροφής, στο προς ρύθμιση ποσό συμπεριλαμβάνεται και η οφειλή που έχει προκύψει από τη μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Και στις δύο περιπτώσεις, τυχόν προσαυξήσεις που βαρύνουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη στη προς ρύθμιση οφειλή.

Ειδικές ρυθμίσεις για αναστολή συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών

1. Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής σε περίπτωση αναστολής σύμβασης εργασίας;

 

i. Η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνεται ότι η επιχείρησή τους πλήττεται σημαντικά λόγω του φυσικού φαινομένου και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται.

Ειδικά για τους πληγέντες σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27/9/2021 συνυποβάλλεται Δελτίο Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή προσωπικά ακατάλληλο για χρήση ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί μη κατοικήσιμο ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ii. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

iii. Η επιχείρηση – εργοδότης, για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό, υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) στον e-ΕΦΚΑ για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Με διακριτή κωδικοποίηση συμπληρώνονται τα στοιχεία ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

2. Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας;

 

i. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και έχουν δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργασίας, και εφόσον η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου λύθηκε με καταγγελία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού.

ii. Για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό, η σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) για κάθε εργαζόμενο που έλαβε αποζημίωσης ειδικού σκοπού υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

 

3. Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται αναστολή συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών;

Δυνατότητα για αναστολή συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών, και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχει δοθεί σε επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται:

α)  σε περιοχές που επλήγησαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, και συγκεκριμένα:

1. Δήμος Καρδίτσας

2. Δήμος Μουζακίου

3. Δήμος Σοφάδων

4. Δήμος Παλαμά

5. Δήμος Πλαστήρα

6. Δήμος Αργιθέας

7. Δήμος Φαρσάλων

8. Δήμος Ληξουρίου

9. Δήμος Ιθάκης

10. Δήμος Αργοστολίου

11. Δήμος Σάμης

12. Δήμος Ζακύνθου

13. Δήμος Λευκάδας

- Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων στο σύνολό της

- Κοινότητα Πόρου της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου

- Κοινότητα Φτερνού της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου

- Δημοτική Ενότητα Καλάμου

- Δημοτική Ενότητα Καστού

14. Δήμος Αλμυρού

- Δημοτική Ενότητα Αλμυρού στο σύνολό της

- Δημοτική Ενότητα Ανάβρας στο σύνολό της

- Κοινότητα Αμαλιόπολης και Βρύναννων της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης

- Κοινότητα Πτελεού της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού

15. Δήμος Λαμιέων

- Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου στο σύνολό της

- Κοινότητες Υπάτης, Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών, Κομποτάδων, Αργυροχωρίου, Λαδικούς, Καστανέας, Νεοχωρίου Υπάτης της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης

- Κοινότητες Ροδίτσης, Ανθήλης, Αγίας Παρασκευής, Φραντζή, Λυγαριάς της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων

- Κοινότητες Μοσχοχωρίου και Γοργοποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου

16. Δήμος Τρικαίων

- Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων

17. Δήμος Μακρακώμης

- Κοινότητες Μεσοποταμίας, Κλωνίου και Αγ. Σώστη της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας

- Κοινότητες Καστρίου (συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Παλισυρίου) και Γραμμένης της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης

- Κοινότητα Πιτσιωτών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

18. Δήμος Δομοκού

- Κοινότητα Αγίου Στεφάνου της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος

β) σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό της 30/10/2020 και ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

γ) σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

δ) σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27/9/2021 και συγκεκριμένα:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

- Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Κάτω Αρχανών της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών

- Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη

- Δημοτικές Κοινότητες Αχεντριά, Εθιάς, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Πραιτωρίων, Πύργου και Χάρακος της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

Β) ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

- Δημοτικές Κοινότητες Αμιρά, Άνω Βιάννου, Αφρατίου, Εμπάρου, Κάτω Βιάννου, Μάρθας, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου και Χόνδρου

Γ) ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίων Δέκα, Αμπελούζου, Απεσωκαρίου, Βαγιονιάς, Γκαγκαλών, Μητροπόλεως, Πλατάνου, Πλώρας και Χουστουλιανών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας

- Δημοτικές Κοινότητες Άνω Ακρίων, Ασημίου, Σοκαρά και Στόλων της Δημοτικής Ενότητας Κοφινά

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Ρούβα

Δ) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Τεμένους

Ε) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

- Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Τύλισου

Ζ) ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

- Δημοτική Κοινότητα Βοριζίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού

- Δημοτικές Κοινότητες Τυμπακίου και Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου

Η) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Γουβών

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής

- Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου

II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Καμινακίου, Κάτω Μετοχίου, Λαγού, Μαρμακέτου, Τζερμιάδου

 

4. Ποιος είναι αρμόδιος για την υπαγωγή στις ειδικές ρυθμίσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών;

Η υπαγωγή στις ειδικές ρυθμίσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών γίνεται με πρωτοβουλία της επιχείρησης – εργοδότη. Η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

5. Ποια είναι τα ασφαλιστικά δικαιώματα του εργαζόμενου του οποίου η σύμβαση εργασίας θα ανασταλεί λόγω φυσικής καταστροφής;

Για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται λόγω φυσικών καταστροφών, προβλέπεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Ειδικότερα ο εργαζόμενος θα λάβει τον αριθμό ημερών εργασίας που αναλογούν, με βάση τη σύμβαση εργασίας του, θεωρώντας ότι αυτός θα συνέχιζε κανονικά την εργασία του. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού του εργαζόμενου (και όχι επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που έλαβε έναντι των μηνιαίων αποδοχών του), καλύπτονται στο σύνολό τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) στον e-ΕΦΚΑ, για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Με διακριτή κωδικοποίηση συμπληρώνονται τα στοιχεία ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

6. Προβλέπεται ανώτατο όριο στην ασφαλιστική κάλυψη των εργαζόμενων των οποίων η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται λόγω φυσικών καταστροφών;

Η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, και κατ’ επέκταση και η ασφαλιστική κάλυψη, δίνεται για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες.

 

7. Για εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, και των οποίων η σύμβαση εργασίας δεν τέθηκε σε αναστολή αλλά λύθηκε με καταγγελία υπάρχει πρόβλεψη για την ασφαλιστική τους κάλυψη;

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία δίνεται το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους €534 μηνιαίως, για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες. Προϋπόθεση είναι να μην εργάζονται αλλού και να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Το χρονικό διάστημα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θεωρείται συντάξιμο, και λαμβάνουν κατ’ ανώτατο όριο 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα. Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η σχετική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) υποβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

8. Προκειμένου να έχω ασφαλιστική κάλυψη λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, πότε χρονικά πρέπει να έχει γίνει η καταγγελία της σύμβασης;

Για τους εργαζόμενους σε περιοχές που επλήγησαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», η καταγγελία της σύμβασης εργασίας πρέπει να έχει γίνει από 18/9/2020 έως 28/9/2020.

Για τους εργαζόμενους σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό της 30/10/2020 (Σάμος, Ικαρία, Χίος) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας πρέπει να έχει γίνει από 31/10/2020 έως 23/12/2020.

Για τους εργαζόμενους στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας πρέπει να έχει γίνει από 3/8/2021 έως 13/8/2021.

Για τους εργαζόμενους σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό της 27/9/2020, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας θα πρέπει να έχει γίνει από 27/9/2021 έως 12/11/2021.

Φορολογικά κίνητρα για δωρεές

1.  Τι είδους ελαφρύνσεις προβλέπονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (μισθωτών και συνταξιούχων), για δωρεές;

 

Με το άρθρο 19 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) προβλέπεται μείωση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου εισοδήματος επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην ΠΟΛ. 1010/2014 (Β΄4) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον:

 

α) οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ και

β) τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

 

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

 

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι εισφορές ιδιωτών στον Λογαριασμό της Κρατικής Αρωγής λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση του φόρου εισοδήματος των δωρητών κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), αφού ουσιαστικά πραγματοποιούνται σε λογαριασμό Φορέα Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται σε τράπεζα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού (ποσό δωρεών άνω των 100 ευρώ) και εφ’ όσον το συνολικό ποσό των δωρεών δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

 

Ειδικά για τις δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ και τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Το συνολικό ποσό των δωρεών στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του φορολογητέου εισοδήματος.

 

Σε ό,τι αφορά τις δωρεές σε χρήμα που πραγματοποιούν τα φυσικά πρόσωπα μέσω της πλατφόρμας e-dorees.gov.gr (άρθρο 51 του ν.4758/2020) και με την προϋπόθεση ότι μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον δωρητή, το ποσό της δωρεάς κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, έχει ομοίως εφαρμογή το άρθρο 19 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού (ποσό δωρεών άνω των 100 ευρώ) και εφ’ όσον το συνολικό ποσό των δωρεών δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος..

 

Επίσης, το ποσό του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και επί των δωρεών τροφίμων προς τους δωρεοδόχους της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), (υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό ή σε οργανισμούς τοπικούς αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα των κλιμάτων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα ή στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α' 223) ή στο νομικό πρόσωπο του άρθρου 1 του ν. 3512/2006 (Α' 264) ή στα Βακούφια Ρόδου και Κω, καθώς και στα ν.π.ι.δ. ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς) που δωρίζονται προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

 

Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος για τις δωρεές τροφίμων και τον τρόπο εκτίμησης της αξίας της δωρεάς έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Α.1034/2022 (παρ. 7του άρθρου 6) του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

 

2. Τι είδους ελαφρύνσεις προβλέπονται στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων, για δωρεές;

 

Προβλέπεται έκπτωση των δωρεών (σε χρήμα ή σε είδος) από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (ατομικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων).

 

Με το άρθρο 22 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) προβλέπεται έκπτωση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους (με εξαίρεση την περίπτωση που η δράση κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου), εφόσον αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

Τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών. Κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής (ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε.).

 

 

3. Τι είδους απαλλαγές από Φ.Π.Α. προβλέπονται για δωρεές;

 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες απαλλαγών ΦΠΑ για δωρεές:

 

Α. Απαλλαγή Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών/παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να τα δωρίσουν στο δημόσιο τομέα για τις ανάγκες πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα.

 

Mε βάση την περίπτωση ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικας Φ.Π.Α  (ν.2859/2000 ), απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.. (σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ΄ περίπτωσης β΄ παραγράφου 2 άρθρου 7 του Κώδικας Φ.Π.Α.), για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα.

 

Β. Απαλλαγή Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών/παροχή υπηρεσιών προς δωρητή του Δημοσίου.

 

Με βάση την περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 ή με Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη σχετική απαλλακτική διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και την ημερομηνία έγκρισής της.

 

Γ. Απαλλαγή από Φ.Π.Α. της δωρεάν διάθεσης αγαθών για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων την κάλυψη αναγκών πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών για ανθρωπιστικούς λόγους.

 

Δε θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών εξ επαχθούς αιτίας και ως εκ τούτου απαλλάσσονται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης αγαθών, οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκειμένους στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπερ. αα΄ και δδ΄ της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων και  την κάλυψη αναγκών πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, αντίστοιχα. Ομοίως, δεν θεωρούνται παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ της ιδιοχρησιμοποίησης, οι άνευ ανταλλάγματος παροχές υπηρεσιών από υποκείμενους στον ΦΠΑ για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ καταλαμβάνει :

 

 • τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που διατίθενται δωρεάν σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συσταθέντα στην Ελλάδα με φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό ή σε Ο.Τ.Α. ή στα προβλεπόμενα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως τέτοια αγαθά θεωρούνται αυτά που δεν είναι κατάλληλα  προς πώληση ή αξιοποίηση ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το βάρος, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης ή λόγω αστοχιών σε σχέση με τις προδιαγραφές του παρασκευαστή ή του πελάτη. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την αντιμετώπιση καταστάσεων που κηρύσσονται ως έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω φυσικών καταστροφών.
 • αγαθά γενικά που παραδίδονται στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 14 του ν.4270/2014), προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα Φ.Π.Α.( ν.2859/2000) απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. η δωρεάν παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στον Φ.Π.Α. για λόγους ανθρωπιστικούς.

 

Με τις υπουργικές αποφάσεις,  Α.1021/2022 και Α.1022/2022 (Β΄550), ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών των πληγέντων από φυσικά φαινόμενα σε περιοχές που έχει ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σύμφωνα μετης την περ. ιε της παρ. 1 του άρθρου 27 και των παρ.2 του άρθρου 7 και παρ. 2 του άρθρου 9 του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

4. Τι απαλλαγές προβλέπονται από τον φόρο δωρεάς;

Προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο δωρεάς και από την υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων φόρου για δωρεές χρηματικών ποσών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων ή οποιωνδήποτε παροχών από ανώνυμους και μη δωρητές, οι οποίες πραγματοποιούνται για την ανακούφιση πληγέντων από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα μέσα σε μία τριετία από την κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (υποπερίπτωση βγ΄ περίπτωσης β΄ Ενότητας Β άρθρου 43 του ν.2961/2001 (Κώδικας Κληρονομιών – Δωρεών Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια).