Στεγαστική συνδρομή

Η στεγαστική συνδρομή είναι αποζημίωση που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η στεγαστική συνδρομή συνίσταται α) από τη δωρεάν κρατική αρωγή που χορηγείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και β) από 15ετές άτοκο δάνειο που χορηγείται από τις τράπεζες, με την αναλογία που προβλέπεται ειδικότερα στην κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής που εκδίδεται μετά τη φυσική καταστροφή, στην οποία καθορίζονται και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής καθορίζονται σε σχετική υπουργική απόφαση. 

Το νομικό καθεστώς που διέπει τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής απαρτίζεται από τις ακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις και υπουργικές αποφάσεις έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1.    άρθρα 24Α και 24Β ν. 4797/2021 (Α'66) 
-    άρθρα 83 και 84 ν. 4871/2021 (Α'246)
-    άρθρο 7 ν. 4890/2022 (Α'23)
2.    ΠΝΠ 28.07.1978 που κυρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α'24)
-    ν. 867/1979 (Α'24)
-    ν. 1048/1980 (Α'101)
-    ν. 1133/1981 (Α'54)
-    ν. 1190/1981 (Α'203) 
-    ν.1283/1982 (Α'114)
3.    άρθρο πέμπτο ν. 1190/1981 (Α'203)
-    παρ. 3 άρθρου 1 ν.1283/1982 (Α'114)
-    παρ. 42 και 43 άρθρου του ν. 2412/1996 (Α'123)
4.    άρθρο 10 ν. 2576/1998 (Α'25)
5.    ΥΑ 6772/Β9β/2011 «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β'3201)
-    παρ. ΙΙ ΥΑ 11756/Δ5/2018 (Β'4776)
6.    ΥΑ 4212/Β11/2013 «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό» (Β'2661)
7.    ΥΑ 1455/ΣΤ8/2014 «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής» (Β'455)