Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον «Ιανό»

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) από τους ιδιοκτήτες κτιρίων που επλήγησαν από τον Ιανό, τον Σεπτέμβριο του 2020. Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, εκδόθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Ορισμός νέας προθεσμίας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από α) πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: i) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ii) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου iii) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και β) τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ Β’ 3623/2024). 

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2024 για την υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) για τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: i) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ii) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, iii) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) για τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων:

i) για έκδοση Έγκρισης ΣΣ για Αυτοστέγαση-Χορήγηση ΣΣ (αγορά έτοιμου κτιρίου), στην περίπτωση που έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει μέχρι 30.12.2024 η προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού ΣΣ για Αυτοστέγαση που αναφέρεται στο εδάφ. (β) της παρ. II.1 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» του κεφαλαίου Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» των υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321/16.04.2020 (ΦΕΚ Β’ 1577/2020, διόρθωση σφάλματος Β’ 1877) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10507/A321/9.10.2020 (ΦΕΚ Β’ 4485/2020) υπουργικών αποφάσεων.
ii) για αλλαγή της ΣΣ ανακατασκευής σε αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, καθώς και αντιστρόφως, στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει μέχρι 30.12.2024, η προθεσμία του ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης καθορισμού ΣΣ που αναφέρεται στην παρ. 4 του κεφ. Γ των υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321/16.04.2020 (Β’ 1577/2020, διόρθωση σφάλματος Β’ 1877) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10507/A321/9.10.2020 (Β’ 4485/2020) υπουργικών αποφάσεων καθώς και για έκδοση της σχετικής Έγκρισης ΣΣ.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της.

Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής σε κτίρια που ανήκουν σε επιχειρήσεις, ισχύουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων.