Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες αποζημίωσης πληγεισών από τον «Ιανό» επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα Φάρσαλα

Περισσότερες από 250 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των Φαρσάλων που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» έχουν ήδη λάβει προκαταβολή έναντι αποζημίωσης, ενώ συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες, προκειμένου να χορηγηθεί το πλήρες ποσό που αναλογεί σε όλους τους πληγέντες δικαιούχους. Μάλιστα, οι πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, βάσει της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, θα λάβουν αυξημένη -έναντι όσων ίσχυαν μέχρι πρόσφατα- επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο 55% της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως επισημαίνει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρει: «Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγεισών από τον “Ιανό” επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ειδικότερα για την περιοχή των Φαρσάλων, 258 πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (εκ των οποίων οι 183 είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις) έχουν ήδη λάβει προκαταβολή έναντι αποζημίωσης, συνολικού ύψους 280.485 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική εκτιμηθείσα ζημιά 1.402.425 ευρώ.

Έπειτα από την ανακοίνωση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με το ποσοστό κάλυψης των ζημιών που υπέστησαν οι πληγείσες επιχειρήσεις στις αρχές Ιουλίου, έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση αποζημίωσης, κατά την οποία θα πληρωθεί στους δικαιούχους το πλήρες ποσό που τους αναλογεί. Υπενθυμίζεται, δε, ότι το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς, σαφώς υψηλότερο από το 30% που ίσχυε ως τώρα. 

Συνολικά, 933 δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν τις επόμενες ημέρες την επιχορήγηση που τους αναλογεί, με το συνολικό ποσό της στήριξης επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων να εκτιμάται σε περίπου 3,3 εκατ. ευρώ. Με τη σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης -σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς-, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα τη βούλησή της να σταθεί δίπλα στους επιχειρηματίες και τους αγρότες που επλήγησαν από φυσική καταστροφή, προκειμένου να τους βοηθήσει να επανέλθουν γρήγορα στην κανονικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι πληγείσες επιχειρήσεις -όπου προβλέπεται- στην Περιφέρεια είναι:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις καταστροφές του «Ιανού» (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(2) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(3) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

(4) Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.

(5) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.

(6) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

(7) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

Όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στην Περιφέρεια, όπως προβλέπεται από το σχετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις καταστροφές του «Ιανού» (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(2) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(3) Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

(4) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(5) Βεβαίωση ότι ο δικαιούχος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (εκδίδεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://maae.minagric.gr/maae/ με κωδικούς TAXIS,  είτε από τα κατά τόπους τμήματα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

(6) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

(7) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

Τέλος, προς διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τους δικαιούχους που επιχορηγήθηκαν για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η απαιτούμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι «δεν έχει εγκριθεί στεγαστική συνδρομή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει και δεν εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση» θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από την Περιφέρεια, για όλους τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικού αιτήματος της προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.