Κάλυψη πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καταβάλλονται οι παρακάτω οικονομικές ενισχύσεις:

 • Οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του.
 • Εκτός των 600 ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι πολύτεκνες οικογένειες που υπέστησαν ζημιά ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ.
 • Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες, στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα άτομα με αναπηρία.
 • Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας. Για φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την ημερομηνία μεταφοράς της αρμοδιότητας της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το π.δ. 77/2023, η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας.
 • Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Οι παραπάνω οικονομικές ενισχύσεις είναι κοινωνικού χαρακτήρα και συνδέονται αποκλειστικά με την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, η κύρια κατοικία των οποίων πλήττεται από φυσικές καταστροφές. Αποσκοπούν δε, στην παροχή βοήθειας και στην υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων πληγέντων που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ανακάμψουν κατά το συντομότερο δυνατό. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι ακατάσχετες.

Το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση των εν λόγω οικονομικών ενισχύσεων έχει ως εξής:

 1. Ν.Δ. 57/1973 - Μέτρα κοινωνικής προστασίας οικονομικά αδυνάτων
 2. Ν.4472/2017 αρ.57 - Μεταφορά αρμοδιότητας στο ΥΠΕΣ
 3. Ν.4555/2018 αρ. 271 - Ακατάσχετο των οικονομικών ενισχύσεων
 4. ΚΥΑ Αριθ. 5808/2018 - Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων
 5. ΚΥΑ Αριθ. 33862/16.5.2019 - Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών λόγω φυσικών καταστροφών
 6. ΚΥΑ Αριθ. 59766/21.9.2020 - Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.33862/16-5-2019 (1699 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές
 7. ΚΥΑ Αριθ. 89572/18.12.2020 - Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές
 8. ΚΥΑ Αριθ. 90719/23.12.2020 - Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές Έγγραφο ΥΠΕΣ αρ. πρωτ. 66511/25.9.2019 - Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές
 9. ΚΥΑ αριθμ. 31ΕΞ2023/11.08.2023 (Β' 5072) - Τροποποίηση της υπ’  αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές».

Ειδικά για την αποζημίωση οικοσκευής, το θεσμικό καθεστώς έχει ως εξής:

 1. περ. γ' παρ. 1 και παρ. 4 άρθρου 1 ν.δ. 57/1973 (Α'149) 
  παρ. 2 άρθρου 57 ν. 4472/2017 (Α'74) 
 2. παρ. 9 άρθρου 76 ν. 2910/2001 (Β'193)
 3. άρθρο 38 ν. 4315/2014 (Α'269)
  άρθρο όγδοο ν. 4431/2016 (Α'207)
  άρθρο 49 ν. 4447/2016 (Α'241)
  άρθρο 271 ν. 4555/2018 (Α'133)
 4. ΚΥΑ 33862/06-05-2019 «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» (Β'1699)
 5. ΚΥΑ 59766/2020 (B'4048)
 6. ΚΥΑ 5808/2018 «Καθορισμός των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» (Β'772)
 7. Έγγραφο Υπ. Εσωτερικών υπ’ αριθμ. 66511/25.9.2019 «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές»