Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Χάρη στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Οικονομικών επιχορηγεί πλέον και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις για στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα εξαιτίας κάποιας φυσικής καταστροφής. Μάλιστα, βάσει του νόμου 4797/2021, προβλέπεται η ενεργοποίηση της διαδικασίας χορήγησης προκαταβολής έναντι επιχορήγησης, για τις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής. Τόσο το ποσοστό της επιχορήγησης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, όσο και το ποσοστό της προκαταβολής καθορίζονται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί στην τοπική οικονομία εξαιτίας της εκάστοτε θεομηνίας. Επίσης, σε περιπτώσεις εκτεταμένων καταστροφών στην πληγείσα περιοχή, μπορεί να προβλεφθεί η χορήγηση πρώτης αρωγής μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr, προκειμένου να δοθεί ταχύτερα, εν είδει προκαταβολής, ένα ποσό έναντι της τελικής επιχορήγησης σε κάθε επιχείρηση ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα που έχει υποστεί ζημιές. 

Το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση της επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

1. άρθρα 1 έως και 24Β ν. 4797/2021 (Α'66) 
- άρθρα 71 έως και 84 ν. 4871/2021 (Α'246)
- άρθρα 101 έως και 105 ν. 4914/2022 (Α'61)
- άρθρο 87 ν. 4843/2021 (Α' 193)
- άρθρα 4 έως και 7 ν. 4890/2022 (Α'23)
- άρθρα 19 και 20 ν. 4859/2021 (Α'228)
- άρθρο εικοστό πρώτο της ΠΝΠ 13.08.2021 (Α'143), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α'156) και το πεδίο αυτής επεκτάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α'156)
- άρθρο 43 ν. 4818/2021 (Α'124)
2. ΥΑ 74617/2021 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)» (B'2670)
- ΥΑ 110065/2021 (Β'4203)
- ΑΥΟ 147036/2021 (B'5424)