Άνοιξε η πλατφόρμα για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς στήριξης για τις επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ

Άνοιξε  στις 21 Νοεμβρίου η πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που προβλέπει αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις (ΦΕΚ Β’ 5945/21.11.2022). 

Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 200.000 ευρώ και υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένου τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, αφαιρούμενης της επιχορήγησης που ενδεχομένως έλαβαν οι δικαιούχοι από το σχήμα «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και υπόχρεες σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου που έχουν οριοθετηθεί βάσει της σχετικής ΚΥΑ. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 5 Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός στο Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, αναφέρει σχετικά: «Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου της για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών στις σεισμόπληκτες περιοχές του Αρκαλοχωρίου θέτει σε εφαρμογή ένα ακόμη μέτρο για τη στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ. Σε συνέχεια της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ολοκληρώθηκε μέσα στον Οκτώβριο, αλλά και της δημοσίευσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης-Επενδύσεων, άνοιξε η πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 200.000 ευρώ και χορηγείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού της ΕΕ περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Το μέτρο λειτουργεί συμπληρωματικά στο σχήμα ‘Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές’ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο είχε ως κριτήριο ένταξης τη σύγκριση του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να καλυφθούν από το νέο μέτρο και οι επιχειρήσεις των οποίων οι απώλειες επικεντρώθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021, δηλαδή μετά από την εκδήλωση του σεισμού. 
Η νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 5945/21.11.2022) προβλέπει αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ένταξης στο νέο μέτρο. Ως εκ τούτου, καλούμε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”, ώστε να λάβουν τη στήριξη που τους αναλογεί». 
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια: 

α) Να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/16446/ Α325/06.10.2021 (Β’ 4646) ΚΥΑ, λειτουργούσαν νομίμως κατά την 27η Σεπτεμβρίου 2021, έχουν πληγεί οικονομικά και έχουν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”, σύμφωνα με την KYA 137724ΕΞ20222/26.09.2022 (Β’ 5028).
β) Να μην δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων ούτε στον τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
γ) Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
αα) Να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για τα φορολογικά έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της KYA 137724ΕΞ20222/26.09.2022 (Β’ 5028)
ββ) Να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31η Ιουλίου 2022, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της KYA 137724ΕΞ20222/26.09.2022 (Β’ 5028).
δ) Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής
ε) Να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
στ) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως: Το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των δηλώσεων ΦΠA, να παρουσιάζει μείωση κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από 450 ευρώ.
ζ) Να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).
η) Να είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
θ) Να μη δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας ως ορίζονται στο άρθρο 2 και σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα οι δικαιούχοι να διασφαλίζουν με κατάλληλα μέσα, όπως η τήρηση χωριστών λογαριασμών ότι η παρούσα ενίσχυση δεν χρησιμοποιείται για τη μη επιλέξιμη δραστηριότητά τους.