Τροποποιήσεις στα σχήματα της στεγαστικής συνδρομής και της προσωρινής στέγασης για τις πλημμύρες του 2023

Σε συνέχεια της απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, θεσμοθετήθηκαν οι αλλαγές τόσο στο σχήμα της στεγαστικής συνδρομής, όσο και στο σχήμα της προσωρινής στέγασης με μορφή επιδότησης ενοικίου - συγκατοίκησης για τις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023.

Τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/20875/Α325/04.10.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που αφορά στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής (ΦΕΚ Β’ 6842/04.12.2023). Η τροποποίηση περιλαμβάνει τρεις βασικές παραμέτρους, που διαφοροποιούν το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής για τις περιοχές που επλήγησαν για τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, εντός των δημοσιονομικών ορίων της αρχικής εκτίμησης, αποφασίστηκε για τις επισκευές κτιρίων με βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία και έκδοση άδειας επισκευής με μελέτη επισκευής που συντάσσεται από μηχανικούς της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι:

1ον. Η χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής να διαμορφώνεται στα 60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, εξ ολοκλήρου ως δωρεάν κρατική αρωγή, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες από την πλημμύρα και η οικοσκευή της εν λόγω κατοικίας έχει υποστεί μικρές ή μεσαίες ζημιές, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ στο πλαίσιο της χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη της οικοσκευής.

2ον. Η χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής να διαμορφώνεται στα 100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, εξ ολοκλήρου ως δωρεάν κρατική αρωγή, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες από την πλημμύρα και η οικοσκευή της εν λόγω κατοικίας έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ στο πλαίσιο της χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη της οικοσκευής.

3ον. Η χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής να διαμορφώνεται στα 150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, εξ ολοκλήρου ως δωρεάν κρατική αρωγή, για τις κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί από τους μηχανικούς της ΓΔΑΕΦΚ ως προσωρινά ακατάλληλες («κίτρινες») λόγω των εκτεταμένων βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία από την πλημμύρα (ολική καταστροφή κουφωμάτων, Η/Μ κλπ), με την προϋπόθεση υποβολής από τον ιδιοκτήτη βεβαίωσης μηχανικού περί μη διαπίστωσης βλαβών στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Τέλος, για τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται πως ο δικαιούχος της στεγαστικής συνδρομής υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα του κόστους επισκευής και σε περίπτωση που από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος επισκευής της ζημίας υπολείπεται της στεγαστικής συνδρομής, περικόπτεται αναλόγως η στεγαστική συνδρομή και επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί.

Έτσι, με τις παραπάνω τρεις παραμέτρους, το σχήμα της στεγαστικής συνδρομής προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις κατοικιών με βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία και έκδοση άδειας επισκευής με μελέτη επισκευής που συντάσσεται από μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας, η στεγαστική συνδρομή να χορηγείται με πιο γρήγορη διαδικασία και να μπορεί να ανέλθει μέχρι και τα 22.500 ευρώ.

Την Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε η συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’ 6839/04.12.2023). Η τροποποίηση περιλαμβάνει τρεις βασικές παραμέτρους, που διαφοροποιούν το σχήμα της προσωρινής στέγασης για τις περιοχές που επλήγησαν για τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι. Συγκεκριμένα:

1ον. Η επιδότηση προσωρινής στέγασης δίδεται, για πρώτη φορά, σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που (α) δεν έχουν χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, επικίνδυνες για χρήση, δομημένες από ευτελή υλικά, επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς κατεστραμμένες και (β) έχουν ενταχθεί στην υψηλότερη κατηγορία για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για τις ζημιές στην οικοσκευή λόγω του ακραίου πλημμυρικού φαινομένου. Το χρονικό διάστημα της εν λόγω επιδότησης είναι, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, έξι (6) μήνες με προοπτική να παραταθεί έως και (1) ένα χρόνο. Έτσι, λόγω της πρωτοφανούς έντασης του εν λόγω πλημμυρικού φαινομένου, το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης δύναται να χορηγείται μέχρι και για (1) ένα έτος και σε περιπτώσεις, όπου το σπίτι μπορεί να μην χαρακτηρίστηκε ως «κίτρινο» ή «κόκκινο» αλλά να είχε πληγεί σημαντικά από το ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο.

2ον. Η επιδότηση προσωρινής στέγασης δύναται να χορηγηθεί σε όσους φιλοξενούνται (επίδομα συγκατοίκησης) ή ενοικιάζουν (επίδομα ενοικίου) στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η πληγείσα κατοικία τους ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, ώστε – λόγω της μεγάλης έκτασης της φυσικής καταστροφής – να διαμορφώνονται οι συνθήκες αξιοποίησης του σχήματος της προσωρινής στέγασης και οι πολίτες που έχουν πληγεί να διευκολύνονται προς αυτή την κατεύθυνση.

3ον. Η επιδότηση προσωρινής στέγασης δύναται να χορηγείται και σε συνταξιούχους που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, η οποία αποτελούσε την κύρια κατοικία τους, και οι οποίοι για την προσωρινή διαμονή τους θα φιλοξενηθούν (επίδομα συγκατοίκησης) στην κύρια κατοικία τρίτου συγγενούς έως και β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον/την δικαιούχο ή θα ενοικιάσουν (επίδομα ενοικίου) κατοικία, σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Έτσι, η πρόβλεψη αυτή επιτρέπει μόνο στους συνταξιούχους πολίτες να συγκατοικήσουν ή να μείνουν κοντά στις οικογένειές τους ή στους οικείους τους που μένουν σε άλλες περιοχές, χωρίς – επί της ουσίας – να αλλοιώνεται η επιδίωξη του σχήματος που είναι οι πολίτες να μην απομακρύνονται από τις εστίες τους.