Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης

Όσοι και όσες έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία, τη δωρεάν παραχώρηση ή μισθωτήριο σε ισχύ σε πληγείσα κατοικία που αποτελούσε την κύρια κατοικία τους κατά τη φυσική καταστροφή, δικαιούνται επιδότηση προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης. Η εν λόγω επιδότηση χορηγείται στους πληγέντες προκειμένου να ενοικιάσουν ή να φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, εφόσον δεν διαθέτουν άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία στον ίδιο Δήμο, οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους που διέμεναν μαζί τους στην πληγείσα κατοικία. Επισημαίνεται ότι η επιδότηση προσωρινής στέγασης δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς, καταβάλλεται δε εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκειται σε φορολογία.

Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διέπεται από το εξής θεσμικό πλαίσιο:

  1. παρ. 3 άρθρου τέταρτου ν. 867/1979 (Α'24)
  2. άρθρο πέμπτο ν. 1190/1981 (Α'203)
    παρ. 3 άρθρου 1 ν. 1283/1982 (Α'114)
    παρ. 42 και 43 άρθρου του ν. 2412/1996 (Α'123)