Αναστολή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

Με απόφασή του, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία, προς όφελος των νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων που έχουν πληγεί από κάποια φυσική καταστροφή. Όσες δόσεις εντάσσονται στο καθεστώς αναστολής αρχίζουν πάλι να καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Η συνολική διάρκεια για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις παρατείνεται κατά ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Το θεσμικό καθεστώς που διέπει την αναστολή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1. άρθρο 8 ν. 1284/1982 (Α'114)
- άρθρο 38 ν. 4753/2020 (Α'227)
2. παρ. 5 άρθρου πέμπτου ν. 2275/1994 (Α'238)
- παρ. 2 άρθρου 11 ν. 2954/2001 (Α'255)
- άρθρο 81 ν. 3746/2009 (Α'27)
3. άρθρο 38 ν.4797/2021 (Α'66)

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για ενημέρωσή τους και στην Ε. 2113/2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με τίτλο «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α΄66/23-4-2021)»