Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπάρχει η δυνατότητα να προβλεφθεί αναστολή για έξι μήνες της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας των νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων που έχουν πληγεί από θεομηνίες. Το μέτρο περιλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, ενώ εξαιρούνται οι απαιτήσεις για διατροφή. 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης καθορίζεται από το άρθρο 53 ν. 4797/2021 (Α' 66).