Αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων και σχετικές διευκολύνσεις

Για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες, προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε 12 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.

Οι ειδικότεροι όροι για την εφαρμογή των ανωτέρω έχουν καθοριστεί με την αριθ. Φ.14/οικ.333/6.3.1998 (Β΄ 272) υπουργική απόφαση. Οι βασικότερες προβλέψεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αφορούν: 
α) στην υποβολή αίτησης από τους πληγέντες για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η οποία θα πρέπει συνοδεύεται από βεβαίωση (της Περιφέρειας ή του οικείου Επιμελητηρίου) από όπου θα προκύπτει η ζημία που έχουν υποστεί καθώς και το ύψος αυτής.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας από τις δόσεις εξόφλησης, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν όλες οι απαιτητές δόσεις με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
β) η μη εμπρόθεσμη καταβολή μίας δόσης πέραν των τριών (3) μηνών, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια της ρύθμισης, και καθιστά άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, με τα αναλογούντα κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
γ) σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) στη ρύθμιση υπάγονται οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και οι εισφορές τις οποίες συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, με εξαίρεση εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.
ε) κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, και όσο διάστημα τηρούνται οι όροι του διακανονισμού:
- χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα διάρκειας δύο (2) μηνών,
- αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων (τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα καταβολής των δόσεων εξόφλησης), διατηρούνται κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν υποβληθεί, 
- αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του α.ν. 86/1967 και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ανωτέρω νόμου.

Τα ανωτέρω αποτελούν πάγιες ρυθμίσεις, οι οποίες ενεργοποιούνται χωρίς να απαιτείται έκδοση κανονιστικής πράξης, εφόσον έχει οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή με σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Το θεσμικό πλαίσιο για διευκολύνσεις σε ασφαλιστικά θέματα διαμορφώνεται ως εξής:

1. Παρ. 1 άρθρου 8 ν. 2256/1994 (Α΄196)
Παρ. 2 άρθρου 4 ν. 2556/1997 (Α΄270)
Άρθρο 33 ν. 2972/2001 (Α΄291)
Παρ. 1 άρθρου 24 ν. 2874/2000 (Α΄286)
2. Φ.14/οικ.333/6.3.1998 (Β΄ 272)